top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele verhouding tenzij anders schriftelijk overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaardt door de verkoper, in welk geval huidige voorwaarden van toepassing blijven op aanvullende wijze.
 

De betaling gebeurt contant bij levering. De koper erkent het recht van de verkoper om het voertuig enkel af te leveren na de uitvoering van de betaling verschuldigd door de levering, uitgevoerde werken en/of stallingsvergoeding. Wanneer uitdrukkelijk een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is overeengekomen, zullen bij niet betaling van de factuur binnen de voorziene betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintresten verschuldigd zijn te rekenen vanaf de vervaldag van de betalingstermijn, aan de wettelijk intrest verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de factuur, met een minimum van 250,00 €.
 

De transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de opdrachtgever en derhalve niet redelijkerwijze voorzienbaar. Indien een voertuig binnen de 48 uur na beëindiging van de werken niet is afgehaald, zal ook bij uitoefening van het retentierecht, een stallingsvergoeding van 12,39 euro per dag aangerekend worden. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Autoruitcentrale jegens de klant ten allen tijden beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Autoruitcentrale werd afgesloten. Autoruitcentrale is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Autoruitcentrale is tevens behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout (of zware fout, enkel van toepassing bij consumenten) niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 

Onze montageprijzen, BTW niet inbegrepen, en de garantie op waterdichtheid gelden enkel voor het plaatsen in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd en aangetast zijn ten gevolge van ongevallen en andere oorzaken. De waterdichtheidsgarantie van de montage blijft enkel gelden indien rubber, clipsen, sierlijsten en andere toebehoren in goede staat en ongeschonden zijn of vervangen worden, en indien door de plaatser geadviseerde lijm-, kleef- en dichtingsproducten worden gebruikt bij de montage.

Niet in onze prijzen inbegrepen zijn de onvoorzienbare vervanging: van clipsen, sierlijsten, vijzen, binnenbekleding, rubbers en het leveren van lijm-, kleef-, dichtings- en afwerkingsproducten. Evenals niet inbegrepen het verwijderen van glasresten uit de wagen.

 

De algemene garantievoorwaarden zijn de volgende: 1 jaar garantie op lekken en aantoonbare montagefouten en 3 jaar garantie op lekken en aantoonbare montagefouten bij jaarlijkse controle van de voorruit, 1 jaar garantie op het loskomen van lijsten en rubbers. Autoruitcentrale is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat in het geleverde en geïnstalleerd glas en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. De klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2)  maanden na vaststelling ervan schriftelijk aan Autoruitcentrale mededelen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling van het gebrek aan Autoruitcentrale binnen de twee (2) maanden na vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Autoruitcentrale in te stellen. Autoruitcentrale is niet aansprakelijk voor glasbreuk bij het demonteren en monteren van dezelfde ruit. Ook bij het monteren van door de klant zelf geleverd glas kan de monteur niet aansprakelijk worden gesteld bij glasbreuk, evenmin kan hierop een garantietermijn geclaimd worden.
 

De leveringstermijnen worden slechts bij benadering bepaalt en iedere vertraging van minder dan 1 maand of iedere vertraging ten gevolge van overmacht geeft in geen geval recht tot opschorting van betaling, verbreking of ontbinding van het contract of tot enigerlei schadevergoeding.
 

Alle goederen dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd, hetzij persoonlijk, hetzij langs een verantwoordelijke of aangestelde. Inontvangstname van de goederen of de werken dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Eventuele bevindingen dienen op de afleveringsnota of factuur te worden vermeld of uiterlijk binnen de 48 uur te worden medegedeeld aan de maatschappelijke zetel. Klachten of betwisting nopens de kwaliteit van het geleverde wettigt geenszins het opschorten van de betaling. Het onderzoek van een klacht houdt geen erkenning in van de regelmatigheid en gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning.
 

De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid aangaande onzichtbare of verborgen gebreken, zowel aangaande de materialen als de plaatsing. De verantwoordelijkheid van de verkoper wordt in elk geval beperkt tot de kostprijs van de geleverde materialen met inbegrip van het arbeidsloon nodig voor de plaatsing.

De aansprakelijkheid van Autoruitcentrale voor eventuele verborgen gebreken in de door Autoruitcentrale geleverde goederen is alleszins beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 2 maand na de installatie en levering van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de klant aan Autoruitcentrale te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 

De levering geldt als geschied wanneer de goederen het magazijn, vracht- en bestelwagens van de verkoper hebben verlaten. Alle goederen reizen steeds op kosten en voor risico van de bestemmeling.
 

Er wordt door de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaard voor het verergeren of uitbreiden van een bestaande glasschade tijdens de uitvoering van de glasherstelling.
 

Tussenpersonen zijn niet gemachtigd facturen te innen noch enige verbintenis van welke aard ook aan te gaan in naam van onze firma. Alle mondelinge verbintenissen van ons personeel zijn slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging van onzentwege.
 

De overeenkomsten zijn onderhevig aan het Belgische recht. De rechtbanken te Antwerpen en het vredegerecht te Kontich zijn bevoegd kennis te nemen van alle eventuele geschillen.
 

De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige clausules.
 

Zonder afbreuk aan kortere termijnen voorzien in deze algemene voorwaarde en de wet vervalt iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding (via herstelling) lastens Autoruitcentrale van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie (3) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

 

bottom of page